Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

.Merakels: Merakels - gevestigd en kantoorhoudende te (2676VB) Maasdijk, Vrouwe van Loonstraat 16, ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 27332243 - BTWnummer: NL0028367533

.Aanvrager: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, via de website van Merakels of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Merakels aangeboden diensten.

.Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Merakels een overeenkomst tot uitvoering is aangegaan.

.Website: de homepage(s) en/of bestand(en) met informatie in stand gehouden door dan wel voor Merakels op het internet, thans bekend onder de URL www.me-rakels.nl

.Diensten: de werkzaamheden die Merakels voor de klant verricht of zal verrichten, dan wel beoogd wordt te verrichten krachtens de gesloten overeenkomst met de klant.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, te sluiten overeenkomsten met en daaruit voortvloeiende diensten en/of rechtshandelingen door Merakels.
2.2. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3 - Offerte

3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven is de eerste uitgebrachte offerte wederzijds vrijblijvend; aan telfouten en verschrijvingen, alsmede aan verminkte aanbiedingen kunnen geen rechten worden verleend.
3.2. Indien Merakels bij gebleken belangstelling, in overleg reeds met de uitvoering c.q. aanpassingen van een offerte op maat is begonnen zonder dat een schriftelijke overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. de onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie die staan omschreven in de eerste vrijblijvende offerte, kosten van locatiebezichtigingen en gesprekken op locatie met de aanvrager e.d.


Artikel 4 - Overeenkomst


4 .1. Bij aanmelding voor een van de workshops is de overeenkomst definitief nadat de aanvrager schriftelijk (per post of e-mail) een bevestiging van deelname heeft ontvangen van Merakels. In alle andere gevallen komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de aanvrager mondeling of schriftelijk een aanbod van Merakels aanvaardt.
4 .2. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 5 - Uitvoering van de dienstverlening

5.1. Merakels zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Merakels richt zich uitdrukkelijk alleen tot de klant van Merakels en niet tot bij de klant betrokken derden. Merakels staat evenwel niet in voor het bereiken van door klant beoogd resultaat. Als het gaat om informatie, waaronder uitdrukkelijk begrepen de website(s), staat Merakels niet in voor de inhoudelijke juistheid.
5.2. De klant is gehouden alle door Merakels verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de klant gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Merakels. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Merakels verstrekte gegevens en informatie.
5.3. De enkele overschrijding van een overeengekomen tijd brengt Merakels niet in verzuim. Evenmin heeft klant alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Merakels is niet gebonden aan tijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Merakels, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddelen en stakingen van personeel van Merakels of haar (niet-)ondergeschikte hulppersonen.
5.4. Als klant constateert of redelijkerwijs kan constateren dan Merakels in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten, dient hij dit onverwijld maar uiterlijk binnen 10 dagen aan Merakels schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Merakels zal in voorkomende gevallen door klant een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant, tenzij sprake is van aansprakelijkheid van Merakels zoals bedoeld in artikel Aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.
5.5. Het risico van verlies of beschadiging van de materialen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over bij aflevering, en wel op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of van een door klant aangewezen hulppersoon zijn gebracht, dan wel op het moment dat Merakels aan klant heeft verklaard dat de materialen ter beschikking van klant worden gehouden.

Artikel 6 - Geheimhouding


6.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7 - Intellectueel eigendom


7.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt Merakels zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
7.2. Alle door Merakels verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etcetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door klant en mogen door hem niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Merakels worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
7.3. Merakels behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 - Overmacht

8.1. In geval van overmacht heeft Merakels het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. Merakels zal de klant direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden.
8.2. Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest, niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers of derden die Merakels voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de klant kan worden gevergd.
8.3. Merakels zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

Artikel 9 - Prijs


9.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders in offerte is vermeld.
9.2. Merakels is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door een schriftelijke kennisgeving aan klant aan te passen voor diensten en/of materialen die, volgens de desbetreffende planning dan wel volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.
9.3. Als klant niet akkoord wenst te gaan met een door Merakels kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 2 van dit artikel, dan is klant gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in dat lid bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Merakels genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.


Artikel 10 - Betaling Particulieren


10 .1. In geval van particuliere inschrijving op een van de workshops ontvangt deelnemer na inschrijving een bevestiging met factuur over het totaal verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient te worden voldaan middels overschrijving per bank/giro op bankrekening 1483.63.156 t.n.v. Merakels te Maasdijk o.v.v. factuurnummer. Deelname aan workshops is, tenzij anders overeengekomen, definitief op het moment dat het verschuldigde bedrag is ontvangen.
10.2. Bij inschrijving korter dan 7 dagen voor aanvang van de workshop, dient het factuurbedrag contant en met gepast geld bij aanvang van de workshop te worden voldaan.
10.3. Het opgegeven aantal deelnemers kan tot 10 dagen voor aanvang van de workshop kosteloos worden gewijzigd. Het dan genoteerde aantal deelnemers is bindend voor betaling. Inmiddels betaalde bedragen boven het uiteindelijk verschuldigde bedrag zullen worden gerestitueerd.

Artikel 11 - Annulering Particulieren


11.1. Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de workshop door deelnemer zal 25% van het factuurbedrag (met een minimum van € 15,00 per deelnemer) als onkostenvergoeding worden aangemerkt. Inmiddels betaalde bedragen boven de onkostenvergoeding zullen worden gerestitueerd.
11.2. Bij annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de workshop door deelnemer zal 50% van het factuurbedrag (met een minimum van € 25,00 per deelnemer) als onkostenvergoeding worden aangemerkt. Inmiddels betaalde bedragen boven de onkostenvergoeding zullen worden gerestitueerd.
11.3. Bij annulering korter dan 3 dagen voor aanvang van de workshop door deelnemer, dan wel in geval van no-show, blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.
11.4. Inloop Workshops vinden alleen doorgang bij een minimum van 5 inschrijvingen. Indien Merakels wegens een tekort aan deelnemers genoodzaakt is de workshop te annuleren, ontvangt deelnemer hierover uiterlijk een week van tevoren bericht. Inmiddels betaalde bedragen worden per omgaande teruggestort.

Artikel 12 - Betaling Rechtspersonen

12.1. Bij het afsluiten van de overeenkomst ontvangt klant een factuur met btw specificatie en vindt door klant volledige betaling plaats van de begroting c.q. van het overeengekomen bedrag, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
12.2. Betaling dient plaats te vinden volgens de voorwaarden die op de factuur vermeldt staan, doch uiterlijk 14 kalenderdagen voorafgaand aan de uitvoering van de dienstverlening. De klant ontvangt eventueel na het evenement een tweede factuur voor het restant van de begroting, alsmede voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering/debitering ontstaan door wijziging in de opdrachtbevestiging.
12.3. Op facturen gebaseerd op een all-in prijs vindt geen restitutie plaats indien het aantal deelnemers tijdens de uitvoering naar beneden afwijkt van het aantal deelnemers zoals overeengekomen. Indien het aantal deelnemers naar boven afwijkt van het overeengekomen aantal, zal debitering plaatsvinden op basis van de gemaakte prijsafspraken.
12.4. De klant die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Merakels is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Tevens is Merakels gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
12.5. De klant die niet tijdig betaalt, is aan Merakels de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
12.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van klant zullen de vorderingen van Merakels en de verplichtingen van de klant jegens Merakels onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 13 - Annulering Rechtspersonen

13.1. Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de workshop/evenement door klant zal 25% van het factuurbedrag als onkostenvergoeding worden aangemerkt. Inmiddels betaalde bedragen boven de onkostenvergoeding zullen worden gerestitueerd.
13.2. Bij annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de workshop/evenement door klant zal 50% van het factuurbedrag als onkostenvergoeding worden aangemerkt. Inmiddels betaalde bedragen boven de onkostenvergoeding zullen worden gerestitueerd.
13.3. Bij annulering korter dan 3 dagen voor aanvang van de workshop/evenement door klant blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.
13.4. Merakels heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Merakels heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade.
13.5. De klant wordt bij opdrachten waarbij grote geldsommen zijn gemoeid geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid


14 .1. Merakels is niet aansprakelijk voor schade die klant lijdt door tekortkomingen van Merakels en/of dienst (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Merakels.
14 .2. Merakels is evenwel niet aansprakelijk voor:
a. bij de klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door de klant aan Merakels of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van de klant;
b. bij de klant of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Merakels ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of andere derden.
14 .3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Merakels en de door Merakels ingeschakelde derden voor door de klant geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
14 .4. Aansprakelijkheid van Merakels voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
14 .5. Klant is gehouden Merakels schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Merakels en de klant, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Merakels.
14 .6. Als Merakels ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontleden, dan kan ook de (niet-)ondergeschikte hulppersoon als hij of zij op grond van deze gedraging door de klant wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf/zijzelf bij de overeenkomst partij.
14 .7. Een grond die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk een maand nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Merakels schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
14 .8. De klant vrijwaart Merakels voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boetes, kosten en renten die verband houden met zaken, rechten, informatie, die de klant aan Merakels verschaft en/of beschikbaar heeft gehouden.


Artikel 15 - Ontbinding


15.1. Klant heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst indien Merakels, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Als klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit lid van dit artikel reeds materialen ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze materialen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Merakels ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
15.2. Als Merakels aansprakelijk is jegens klant en/of tot nakoming gehouden is, is Merakels, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming als dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Als Merakels tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Merakels zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
15.3. Merakels kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beeindigen als klant - al dan niet voorlopige - surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als klant in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van klant wordt geliquideerd of beeindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Merakels zal wegens deze beeindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
15.4. Bedragen die Merakels heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 16 - Publikaties


16 .1. Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publikaties van of namens Merakels zijn niet bindend. Het aanbod van Merakels gedaan in publikaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.


Artikel 17 - Toepasselijk recht


17 .1. Op de arrangementen, evenementen en workshops met deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Merakels aangegane overeenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door de volgens de regelen van de absolute competentie bevoegde Rechter, tenzij Merakels en de klant zijn overeengekomen het onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie.

HOME  CONTACT  GALERIE                                  (ON)GEWONE DAGJES UIT VOOR BEDRIJF EN PARTICULIERMerakels_home.htmlMerakels_Contact.htmlMerakels_galerie/Merakels_galerie.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2

aanmelden

nieuwsbrief

algemene vwd    nieuwsbrief    adres    links     ⓒ 2008 Merakels